Hem > Studiekommittéer

Studiekommittéer

Studiekommittéer

Syftet för Cigres studiekommittéer är att främja informationsutbyte inom respektive område. Varje kommitté organiserar och utför också studier för teknisk utveckling och för att bygga upp kunskap. Det sker normalt via arbetsgrupper som i vissa fall är gemensamma för flera studiekommittéer. Genom att delta i en arbetsgrupp är du med i kunskapsfronten vilket stärker ditt företags kunskapsutveckling och konkurrenskraft.

Det finns 16 studiekommittéer. Varje studiekommitté upprättar, bevakar och fördjupar det aktuella delområdet enligt en aktivitetsplan. Kommunikationen sker genom symposier, regionala konferenser, publikationer, tidningen Electra och tekniska broschyrer. Vi tar också fram populärvetenskapliga publikationer, tidskriften Electra och tekniska broschyrer.

En studiekommitté består av en ordförande, upp till 24 medlemmar (tolv ordinarie medlemmar och tolv observatörer), varav högst en per land, samt en sekreterare. Dessutom kan ett antal experter utses som observatörer och delta i arbetet och under möten. Medlemmarna utses av fullmäktige för perioder om sex år. Sverige har en ledamot i varje kommitté, se listan nedan.

För att bevaka och fördjupa ett aktuellt delområden kan också arbetsgrupper bildas som hör till respektive studiekommitté. Varje studiekommittéansvarig ser till att utse svenska ledamöter för intressanta arbetsgrupper inom sitt ansvarsområde. Uppdragsbeskrivning och namn på sammankallande (convenor) för dessa arbetsgrupper hittas på Cigres webbplats. Studiekommittéansvarig föreslår svenska deltagare till sammankallande för respektive arbetsgrupp.

En mer detaljerad beskrivning av studiekommittéernas verksamhet finns här.

För arbetsbeskrivning, se SC-arbetsbeskrivning.

Studiekommittéer och svenska ledamöter 2022-2024

EQUIPMENT

Rotating Machines A1, Fredrik Sahlén, ABB

Power transformers and reactors A2, Kent Olsson, Hitachi Energy Sweden

Transmission and distribution equipment A3, Milan Radosavljevic, Vattenfall Eldistribution

TECHNOLOGIES

Insulated Cables B1, Danijela Palmgren, NKT

Overhead Lines B2, Andreas Adolfsson, Vattenfall Eldistribution

Substations and electrical installations B3, Tommie Lindquist, Rise

DC systems and power electronics B4, Bo Westman, Hitachi Energy Sweden

Protection and Automation B5, David Erol, Vattenfall

SYSTEMS

System Development and Economics C1, Mattias Jonsson, Svenska kraftnät

System Operation and Control C2, Emil Hillberg, Rise

System Environmental Performance C3, Tor Laneryd, Hitachi Energy Sweden

System Technical Performance and analysis C4, Christer Norlander, Svenska kraftnät

Power Supply Regulation and Trading C5, vakant

Distribution Systems and Dispersed Generation C6, David Lundback, Vattenfall Eldistribution

MATERIALS/IT

Materials and Emerging Technologies for Power Systems D1, Henrik Hillborg, Hitachi Energy Sweden

Information System and Tele-communication for Power Systems D2, vakant